Kylie-Ree
Sử dụng "Chắc là" làm thế nào người nào dùng "Chắc là" để trả lời sau các câu hỏi? vd. Tôi hiểu: "Tại sao anh Trung chưa đến"... "Chắc là anh ấy bị ốm" nhưng... - Chủ nhà có đồng ý cho chị trả tiền từng tháng không? - Bà Mai đã ra viện chưa, anh? - Nhiều việc như vậy. Bao giờ mới làm xong hả, anh? ..thì sao?Cám ơn rất nhiều về những trả lời của các bạn. Tôi thấy quyển sách giáo khoa mà dược học tiếng Việt có một số vấn đề.... :s
Sep 19, 2012 2:16 AM
Answers · 4
it simply means maybe in english.
September 23, 2012
"chắc là" dùng để nói về sự dự đoán (predict) - chắc là có đấy, .. - chắc cuối tuần anh ấy ra viện mà...
September 19, 2012
mình sẽ đưa ra các ví dụ để trả lời câu hỏi cua bạn nhé. - Chủ nhà có đồng ý cho chị trả tiền từng tháng ko? -chắc là có. chị thử hỏi bà ấy xem sao - Bà Mai đã ra viện chưa, anh? - Chắc là chưa còn câu " Nhiều việc như vậy đến bao giờ mới làm xong?" thì thông thường không sử dụng chắc là để trả lời vì đây không phải là câu hỏi mang tính lựa chọn như hai câu trên Nói chung, "chắc là" dùng để phỏng đoán thường đứng ở đầu câu. trong trường hợp này trả lời cho cau hỏi lựa chọn có hay không
September 19, 2012
"Chắc là " là một câu trả lời mang tính chất dự đoán, khi người trả lời không biết chính xác câu trả lời. ví dụ :Bà Mai đã ra viện chưa anh? Chắc là chưa. người nói cũng chưa biết là bà Mai đã ra viện rồi hay chưa mà chỉ đoán là bà Mai chưa ra viện.
September 19, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!