sanyaro
Kỹ năng tiếng Việt của tôi là mới tập lái. Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. 1)나의 베트남어 실력은 초보입니다. Kỹ năng tiếng Việt của tôi là mới tập lái. 2)초보입니다 Tôi là mới tập lái. 3)말실수 한 것이 있다면 너그럽게 용서해 주세요 Có gì thất thố xin lượng thứ. 4)말 실수 한 것이 있다면 이해 부탁 합니다 Có gì thất thố xin hiểu. 5)제 발음 괜찮나요? Phát âm của tôi là không sao chứ? 6)제가 말하는것 알아 듣나요? Tôi sẽ nói không nghe?
Sep 23, 2012 1:22 PM
Answers · 3
Kỹ năng tiếng Việt của tôi mới chỉ là vỡ lòng (beginer) 1)나의 베트남어 실력은 초보입니다. Kỹ năng tiếng Việt của tôi mới chỉ là vỡ lòng/ bắt đầu. 2)초보입니다 Tôi chỉ mới bắt đầu. 3)말실수 한 것이 있다면 너그럽게 용서해 주세요 Có gì thất thố, xin lượng thứ/ Tôi nói có gì không phải xin hãy lượng thứ/ Xin lượng thứ nếu có gì thất thố. 4)말 실수 한 것이 있다면 이해 부탁 합니다 Có gì thất thố xin hãy hiểu cho/ Có gì không phải, xin hãy thông cảm/ Xin thông cảm nếu có gì thất thố. 5)제 발음 괜찮나요? Phát âm của tôi không sao chứ? 6)제가 말하는것 알아 듣나요? Tôi nói có nghe được không?/ Tôi nói nghe được không?
September 26, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!