sanyaro
Tiếng Việt cái đó gọi bằng gì? Dịch sang tiếng Việt , xin vui lòng giúp. "이만 줄이고 나갑니다."( When online chat ) "님은 어떻게 공부를 하고 있습니까?"
Sep 23, 2012 1:30 PM
Answers · 2
Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào? Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt. "이만 줄이고 나갑니다."( When online chat ) Xin lỗi, tôi phải thoát ra và đi ra ngoài bây giờ ( Sorry I have to log out and go out) "님은 어떻게 공부를 하고 있습니까?" Bạn học bằng cách nào vậy?
September 26, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!