sanyaro
Khác thế nào ạ? Hãy --- và Hãy chỉ --- và Xin hãy ---- và Xin --- là Khác thế nào ạ?
Sep 23, 2012 7:39 PM
Answers · 3
"hãy", "hãy chỉ", "xin hãy" và "xin" khác nhau thế nào ạ? Bạn Sanyaro thân mến! "hãy", "xin hãy" và "xin" về nghĩa thì không khác nhau, nhưng về mức độ lịch sự và trịnh trọng thì khác nhau. Những từ này được dùng khi bạn đề nghị hoặc yêu cầu ai đó làm gì đó. Nó được đặt trước động từ trong câu. "xin" và "xin hãy" trịnh trọng, lịch sự hơn. Ví dụ: Hãy làm việc này Do it! Xin cho tôi biết: Please let me know Xin hãy giúp tôi Please help me "hãy chỉ" có hai nghĩa khác nhau (there are two different meanings) - Please show.... Ví dụ: Hãy chỉ cho tôi đường tới khách sạn gần nhất. - Please teach... Ví dụ: Hãy chỉ cho tôi cách đọc tiếng Việt. Hy vọng câu trả lời của tôi đã giúp bạn được phần nào.
September 25, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!