sanyaro
Có nghĩa là gì? Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. "무슨 뜻 인가요?" "Có nghĩa là gì? " Và có nghĩa gì? và có nghĩa là gì? là Khác thế nào ạ? [ex] Cái này có nghĩa là gì? Cái đó có nghĩa gì?
Sep 23, 2012 7:54 PM
Answers · 2
Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. "무슨 뜻 인가요?" "Có nghĩa là gì? " Và có nghĩa gì? và có nghĩa là gì? Khác nhau thế nào ạ? [ex] - Ví dụ: Cái này có nghĩa là gì? Cái đó có nghĩa gì? Xin chào Sanyaro! "có nghĩa là gì?" và "có nghĩa gì?" không khác gì nhau cả.
September 25, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!