zuzaiwen
jak przetłumaczyć Po udzieleniu wywiadu dla Kuriera Wileńskiego , do Fundacji zwróciło się Radio X i poprosiło Fundację o stanowisko w tej sprawie.
Sep 25, 2012 6:36 PM
Answers · 3
По окончании интервью Вильнюсскому курьеру, к Фонду обратилось Радио Х с расспросами о состоянии этого дела.
October 29, 2012
После публикации интервью в Вильнюсском Курьере в Фонд обратилось Радио Х и попросило высказать свое мнение об этом. [без контекста сложно перевести слово "stanowisko"]
September 26, 2012
После дачи интервью курьеру Виленскому, в Фонд обратилось Радио X с просьбой об участии в этом деле. Coś jak to.
September 26, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!