sanyaro
Thời gian Việt Nam bây giờ là mấy giờ? Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1] "베트남 시간으로 지금 몇시입니까?" " Thời gian Việt Nam bây giờ là mấy giờ?" [2] "내일 3시에 또 봅시다." "Lúc 3 giờ ngày mai gặp nhé." [3] "내일또 보자' "Ngày mai gặp nhé" [4] "잘 자 ! " " Giỏi ngủ ! ' [5] "잘 주무세요 " "Chúc ngủ ngon. "
Sep 29, 2012 3:24 PM
Answers · 2
Chào Sanyaro! [1] "베트남 시간으로 지금 몇시입니까?" " Theo giờ Việt Nam bây giờ là mấy giờ?"/" Ở Việt Nam bây giờ là mấy giờ?" [2] "내일 3시에 또 봅시다." "Ngày mai gặp lại lúc 3 giờ nhé." [3] "내일또 보자' "Ngày mai gặp lại nhé" [4] "잘 자 ! " " Chúc ngủ ngon ! "/"Ngủ ngon nhé!" [5] "잘 주무세요 " "Chúc ngủ ngon. "
September 30, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!