Community Web Version Now Available
sanyaro
Xin hãy giúp sửa câu sai. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. "베트남 시간으로 지금 3시 30분 입니다." "Thời gian Việt Nam bây giờ là 3:30."
Sep 29, 2012 3:29 PM
2
0
Answers · 2
Chào Sanyaro "베트남 시간으로 지금 3시 30분 입니다." "Theo giờ Việt Nam bây giờ là 3:30."
September 30, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese