sanyaro
được nghỉ lễ tết trung thu 3 ngày từ ngày mai. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1] "여기는 내일부터 3일간 추석 연휴 입니다." "Đây là được nghỉ lễ tết trung thu 3 ngày từ ngày mai." [2] "여러분들 모두 풍성한 추석 연휴 되길 바랍니다." "Chúc tất cả các bạn trở thành nghỉ dài ngày tết trung thu nhiều ."
Sep 29, 2012 7:33 PM
Answers · 2
Chào Sanyaro! [1] "여기는 내일부터 3일간 추석 연휴 입니다." "Ở đây được nghỉ lễ tết Trung thu 3 ngày từ ngày mai." [2] "여러분들 모두 풍성한 추석 연휴 되길 바랍니다." "Chúc tất cả các bạn nghỉ Tết Trung thu thật sung túc."
September 30, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!