sanyaro
Dạo này vật giá của Hà Nội thấy tò mò quá Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]"하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다." "Dạo này vật giá của Hà Nội thấy tò mò quá." [2]"집 월세가 어떻습니까?" "Tiền thuê tháng nhà thế nào ạ?" [3]"하노이에서는 집은 어떤식으로(방법으로) 빌려 줍니까?" " Từ Hà Nội nhà là cho mượn bằng cách nào ạ?"
Sep 29, 2012 8:08 PM
Answers · 2
Chào Sanyaro! [1]"하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다." "Tôi rất tò mò về vật gía dạo này ở Hà Nội." [2]"집 월세가 어떻습니까?" "Tiền thuê nhà hàng tháng thế nào ạ?" [3]"하노이에서는 집은 어떤식으로(방법으로) 빌려 줍니까?" " Ở Hà Nội, cho thuê nhà bằng cách nào ạ?"
September 29, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!