sanyaro
Giá phở bao nhiêu Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]"쌀국수 가격은 어떻게 합니까?" "Giá phở ????????????" "쌀국수 값은 얼마를 합니까?" "Giá phở bao nhiêu?" 위 문장는 표현하는 뜻은 같지만 문장 표현을 어떻게 하는지 알고 싶습니다. Ví dụ:1)어떻게 합니까? 2)얼마를 합니까? 3)어떤가요? 4)어떻습니까? [2]"시내에 있는 술집에서 마시는 술가격과 안주 가격이 궁금 합니다. 어떤가요?" "Muốn biết giá cả rượu và giá cả uống đồ nhắm nội thành thành phố nằm ở một quán rượu. Thế nào? "
Sep 30, 2012 3:46 AM
Answers · 2
Chào Sanyaro! [1]"쌀국수 가격은 어떻게 합니까?" "Phở bán thế nào ạ?" "쌀국수 값은 얼마를 합니까?" "Giá phở là bao nhiêu?" 위 문장는 표현하는 뜻은 같지만 문장 표현을 어떻게 하는지 알고 싶습니다. Ví dụ: 1)어떻게 합니까? Như thế nào? 2)얼마를 합니까? Bao nhiêu? 3)어떤가요? Như thế nào? 4)어떻습니까? Như thế nào? [2]"시내에 있는 술집에서 마시는 술가격과 안주 가격이 궁금 합니다. 어떤가요?" "Muốn biết giá rượu và giá đồ nhắm của một quán rượu nằm ở nội thành thì làm thế nào? " Theo mình thì bạn nên dùng câu hỏi "Bao nhiêu + đồ vật mà bạn muốn hỏi giá? Ví dụ: Bao nhiêu một chai rượu Soju ạ? Bao nhiêu một tô phở ạ? Bao nhiêu một đĩa đồ nhắm ạ? Hoặc "Đồ vật mà bạn muốn hỏi giá + giá bao nhiêu ạ?" Ví dụ: Một chai rươu Soju giá bao nhiêu ạ? Một tô phở giá bao nhiêu ạ? Một đĩa đồ nhắm giá bao nhiêu ạ? Chúc bạn thành công!
October 1, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!