sanyaro
Sửa câu cho đúng. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]"문장을 옳게 고칩니다." "Sửa câu cho đúng." [2]"문장의 일부를 수정 합니다." "Sửa chữa một phầncủa câu." [3]"수정 합니다." "Sửa đổi." [4]"정정 합니다." "Sửa chữa."
Sep 30, 2012 6:16 AM
Answers · 2
Chào bạn. [1]"문장을 옳게 고칩니다." "Sửa câu cho đúng." - Đúng rồi (ok) [2]"문장의 일부를 수정 합니다." "Sửa đổi một phầncủa câu." [3]"수정 합니다." "Sửa đổi." [4]"정정 합니다." "Sửa chữa." "Sửa"
October 1, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!