sanyaro
Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt. Chào bạn. Xin vui lòng dịch giúp sang tiếng Việt. "알았어 알겠습니다 오랜만이군요 오랜만입니다 오랜만이야"
Oct 5, 2012 5:45 AM
Answers · 6
Chào bạn. "알았어 : Biết rồi/ hiểu rồi 알겠습니다: Tôi biết rồi ạ/ Tôi hiểu rồi ạ 오랜만이군요: Lâu quá/rồi không gặp! 오랜만입니다 : Lâu rồi không được gặp ông/bà/anh /chị 오랜만이야": Lâu quá/rồi không gặp!
October 5, 2012
Tôi nghĩ có thể giúp bạn. 알았어 알겠습니다 Hai câu này là cùng một nghĩa, đó là : "Tôi biết rồi" . Nhưng bạn có thể nói một cách lịch sự hơn bằng câu : "Vâng, tôi biết rồi" - 오랜만이군요 오랜만입니다 오랜만이야 3 câu này dịch là : "Đã lâu không gặp" . 오랫동안 못보고 이제 다시 만나을때는 이런 글을 사용합니다
October 5, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!