Community Web Version Now Available
sanyaro
Luôn luôn hình như tôi làm phiền anh[chi]̣ quá. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]매번 고맙습니다. Mỗi lần cảm ơn bạn. [2]늘 신세만 지는 것 같군요. Luôn luôn hình như tôi làm phiền anh[chi]̣ quá. [3]매번폐를 끼쳐 죄송합니다 Lần nào cũng làm phiền thế này xin lỗi anh[chi]̣. [4]하옇튼간에 고맙습니다. Dẫu sao cảm ơn bạn.
5 de Out de 2012 às 07:44
2
0
Answers · 2
Chào bạn! [1]매번 고맙습니다. Mỗi lần đều cám ơn bạn/ Lần nào cũng cám ơn bạn [2]늘 신세만 지는 것 같군요. Hình như tôi luôn làm phiền anh[chi]̣ quá. [3]매번폐를 끼쳐 죄송합니다 Lần nào cũng làm phiền thế này xin anh[chi]̣ thứ lỗi. [4]하여튼간에 고맙습니다. Dẫu sao cũng cảm ơn bạn/ Dù sao cũng cảm ơn bạn
5 de Outubro de 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese