sanyaro
Hiện nay tôi đang rơi vào học hành việc học ngoại ngữ. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. 요즘 나는 어학 공부에 빠져있습니다. Hiện nay tôi đang rơi vào học hành việc học ngoại ngữ. 요즘 나는 어학 공부에 심취해있다. 라는 뜻 입니다
Oct 5, 2012 8:14 AM
Answers · 6
Bạn Sanyaro thân mến! 요즘 나는 어학 공부에 빠져있습니다. Động từ "빠지다" có nhiều nghĩa, như: rơi vào, chìm đắm, đắm mình, đam mê, lôi cuốn, cuốn hút.. Nghĩa "rơi vào" trong trường hợp này không thích hợp lắm. Vì vậy mình sửa lại như sau: Hiện nay/ dạo này tôi đang bị lôi cuốn/ cuốn hút vào việc học ngoại ngữ. Hiện nay/ dạo này tôi đang chìm đắm vào việc học ngoại ngữ. Hiện nay/ dạo này tôi đang đam mê học ngoại ngữ. Chúc bạn thành công và luôn đam mê học tiếng Việt nhé!
October 6, 2012
"Dạo này tôi bận học ngoại ngữ" 어학공부 때문에 요즘 바빠요. 이런뜻 인가요? 맞으면 위에 있는 글을 쓰도 돼요.
October 5, 2012
" 요즘 나는 어학 공부를 너무 좋아하고 열심히 한다." 라는 내용 입니다
October 6, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!