sanyaro
Tuy nhiên, ý nghĩa của câu văn không phải là như thế. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. "그렇지만 문장의 뜻은 그런 것이 아닙니다." Tuy nhiên, ý nghĩa của câu văn không phải là như thế.
Oct 6, 2012 3:19 AM
Answers · 2
Cảm ơn.
October 6, 2012
Chào bạn! Bạn dịch như vậy là hoàn toàn đúng. Xin chúc mừng bạn!
October 6, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!