Community Web Version Now Available
sanyaro
Tuy nhiên, ý nghĩa của câu văn không phải là như thế. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. "그렇지만 문장의 뜻은 그런 것이 아닙니다." Tuy nhiên, ý nghĩa của câu văn không phải là như thế.
6. Okt 2012 03:19
2
0
Answers · 2
Cảm ơn.
6. Oktober 2012
Chào bạn! Bạn dịch như vậy là hoàn toàn đúng. Xin chúc mừng bạn!
6. Oktober 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese