sanyaro
Có thư điện tử khác hay Yahoo không? Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. "야후 또는 다른 e-mail 가지고 있나요? 정보 교환,문화 교류,사진 교환,기타 등등을 메일로 교환 합시다." Có thư điện tử khác hay Yahoo không? bức ảnh,giao lưu văn hoá,trao đổi thông tin,vân vân Hãy trao đổi qua e-mail.
Oct 6, 2012 3:45 AM
Answers · 3
Chào bạn. "야후 또는 다른 e-mail 가지고 있나요? 정보 교환,문화 교류,사진 교환,기타 등등을 메일로 교환 합시다." Bạn có Yahoo hay thư điện tử nào khác không? Mình hãy trao đổi tranh ảnh, giao lưu văn hoá, trao đổi thông tin, vân vân ... qua e-mail nhé
October 6, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!