sanyaro
Mai kia sẽ nói chuyện trực tuyến Internet hay Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. "곧 인터넷 채팅이나, 화상채팅도 할 것입니다. 물론 말하는데에는 아주 서툴겠지만. 그래도 아주 즐거울 것 같습니다." Mai kia sẽ nói chuyện trực tuyến Internet hay ,thậm chí nói chuyện trực tuyến màn hình. Tuy nhiên theo như nói năng vụng về rất. Dẫu sao thì cũng hình như cái vui rất .
Oct 6, 2012 4:54 AM
Answers · 2
Chào bạn. "곧 인터넷 채팅이나, 화상채팅도 할 것입니다. 물론 말하는데에는 아주 서툴겠지만. 그래도 아주 즐거울 것 같습니다." Mai kia mình sẽ nói chuyện trực tuyến trên Internet hay, thậm chí còn nói chuyện trực tuyến qua màn hình nữa. Tất nhiên là mình nói năng còn rất vụng về nhưng dẫu sao thì có lẽ sẽ rất vui.
October 6, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!