sanyaro
Trong thời gian qua bạn[anh ] có khỏe không? Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. 그동안 잘 지냈나요? Trong thời gian qua bạn[anh ] có khỏe không? 요즘은 어떻게 지내는지 궁금 하네요? Dạo này thấy tò mò quá anh[bạn ] thế nào?
Oct 7, 2012 8:26 AM
Answers · 2
Chào bạn. 그동안 잘 지냈나요? Trong thời gian qua, bạn[anh ] có khỏe không? ===> Chính xác Hoặc bạn cũng có thể nói Thời gian qua, bạn[anh ] có khỏe không? 요즘은 어떻게 지내는지 궁금 하네요? Dạo này anh[bạn ] thế nào? Tôi thấy tò mò quá! Tôi rất tò mò muốn biết dạo này anh[bạn] thế nào. Tôi rất muốn biết dạo này anh[bạn] thế nào.
October 7, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!