sanyaro
Tôi muốn đi nhất định ở Hạ Long ở nơi ấy. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. 그곳 하롱베이 꼭 가보고 싶어요. Tôi muốn đi nhất định ở Hạ Long ở nơi ấy.
Oct 8, 2012 1:16 PM
Answers · 2
Chào bạn 그곳 하롱베이 꼭 가보고 싶어요. Ở nơi ấy, tôi nhất định muốn đi thăm Vịnh Hạ Long.
October 8, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!