Community Web Version Now Available
sanyaro
Tôi muốn đi nhất định ở Hạ Long ở nơi ấy. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. 그곳 하롱베이 꼭 가보고 싶어요. Tôi muốn đi nhất định ở Hạ Long ở nơi ấy.
2012年10月8日 13:16
2
0
Answers · 2
Chào bạn 그곳 하롱베이 꼭 가보고 싶어요. Ở nơi ấy, tôi nhất định muốn đi thăm Vịnh Hạ Long.
2012年10月8日
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese