sanyaro
Sau đây tôi muốn gửi cho bạn một hình ảnh. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]다음에 다른 사진도 보내 드릴께요. Sau đây tôi muốn gửi cho bạn một hình ảnh. . [2]다음에 다른 행사 홈페이지 링크도 알려 줄께요 Sau đây tôi sẽ cho bạn biết liên kết trang web lễ hội khác
Oct 8, 2012 1:31 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]다음에 다른 사진도 보내 드릴께요. Sau đây tôi sẽ gửi cho bạn một bức ảnh/tấm ảnh/bức hình/tấm hình. . [2]다음에 다른 행사 홈페이지 링크도 알려 줄께요 Sau đây tôi sẽ cho bạn biết liên kết/đường link của trang web lễ hội khác 사진: bức ảnh/tấm ảnh/bức hình/tấm hình/hình ảnh 링크: liên kết/đường link
October 8, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!