Edward
Български език. Значение на думи. Моля, помогнете ми да разбера следващото изречение. Особено ме интересуват думите «истинаха» и «лояса», които не мога да намеря в нито един речник:) Само да ви кажа, че дробчетата истинаха, мозъкът лояса и аз трябва да си ходя (Г. Господинов. Естествен роман.)
Oct 9, 2012 7:05 PM
Answers · 4
Edward, виждам, че е минало доста време, но отговорите ви са напълно верни. Чудесно е, когато някой успее сам да открие отговорите на въпросите, които го вълнуват. :)
January 13, 2014
Maybe it is too late..but "изстинаха" is the past form of "изстивам" which means " become cold" or it could mean "become ill". About "лоясам" it is not bulgarian word. I am not sure but i think that is like "не мога да мисля".
May 29, 2013
Hello I like to be your friend if you fell the same with me contact me through this email so that i will send u my picture and tell you more about me,see my email address below. ([email protected]) hope to hear from you soon. Gladys
March 21, 2013
Добре, ще отговоря сам на своя въпрос. 1. Вместо «истинаха» трябва да бъде «изстинаха». Това е само печатна грешка в книгата. По принцип би трябвало да се досетя. Но вземайки под внимание, че на автора му харесва ненормативна лексика, не бях сигурен, какво точно той имаше пред вид.:) 2. Глаголът «лоясам» произхожда от съществителното «лой», така че смисълът на израза «мозъкът лояса» е също понятен.
October 18, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!