sanyaro
Mình sẽ biết cho bạn. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]알려줄께요. Mình sẽ biết cho bạn. [2]가르쳐 줄께요. Mình sẽ dạy cho bạn.
Oct 10, 2012 11:09 AM
Answers · 2
Chào bạn. [1]알려줄께요. Mình sẽ cho bạn biết. [2]가르쳐 줄께요. Mình sẽ dạy cho bạn. ==> Đúng rồi!
October 11, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!