sanyaro
Xin hãy gửi thư cho tôi. Chào bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. "메세지 주세요." Xin hãy gửi thư cho tôi. "메세지 보내줄까요?" Mình gửi thư nhé?
Oct 10, 2012 11:31 AM
Answers · 2
Chào bạn. "메세지 주세요." Xin hãy gửi thư cho tôi.===> Đúng rồi "메세지 보내줄까요?" Mình gửi thư nhé? ===> Đúng rồi Nếu nói chuyện bằng điện thoại, bạn cũng có thể nói Hãy nhắn tin cho tôi nhé! Mình nhắn tin nhé!
October 11, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!