sanyaro
Ở đây Bây giờ thi Đã qua mùa hạ oi ả, Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]여기는 이제 무더운 여름이 지나고, Ở đây Bây giờ thi Đã qua mùa hạ oi ả, [2]막 가을이 된듯합니다. Hình như vừa qua trở thành mùa thu rồi. [3]나무잎들이 단풍졌습니다. Các lá cây vào mùa lá đỏ. [4]요즘은 금새 추워져서 눈 내리는 겨울이 곧 올 것 같습니다. Dạo này hình như mùa đông tuyết đang rơi vì trở nên lạnh lập tức sẽ đến. [5]예전의 4계절에서 2계절로 된 듯 합니다. Hình như từ mùa bốn của ngày xưa vào mùa hai bị trở thành.
Oct 10, 2012 12:11 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]여기는 이제 무더운 여름이 지나고, Ở đây, bây giờ thì đã qua mùa hạ oi ả, Hoặc Ở đây, bây giờ thì mùa hạ oi ả đã qua [2]막 가을이 된듯합니다. Hình như chỉ vừa mới qua mùa thu. Hoặc Hình như mùa thu chỉ vừa mới qua [3]나무잎들이 단풍졌습니다. Các lá cây đã vào mùa lá đỏ. [4]요즘은 금새 추워져서 눈 내리는 겨울이 곧 올 것 같습니다. Vì dạo này trời trở lạnh đột ngột, có vẻ như (hình như) mùa đông tuyết rơi sẽ đến sớm. [5]예전의 4계절에서 2계절로 된 듯 합니다. Hình như bốn mùa của ngày xưa đã bị trở thành hai mùa.
October 11, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!