sanyaro
Bây giờ anh làm gì thế? Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]지금 뭐해? Bây giờ anh làm gì thế? [2]이번 주 토요일 오후 3시에 시간 있어요? Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có thời gian không? [3]바쁜가요? Bạn có mắc bận không? [4]그때 봐요. Khi ấy gặp lại nhé.
Oct 10, 2012 7:04 PM
Answers · 2
Chào bạn Bạn dịch như vậy là đúng rồi. Mình sẽ cho bạn thêm một các nói khác để tham khảo nhé. [1]지금 뭐해? Bây giờ anh đang làm gì thế? Anh đang làm gì thế? [2]이번 주 토요일 오후 3시에 시간 있어요? Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có thời gian không? Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có rảnh không? [3]바쁜가요? Bạn có mắc bận không? Bạn có bận không? [4]그때 봐요. Khi ấy gặp lại nhé.
October 11, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!