sanyaro
Và tôi thích cái đáng học tiếng Việt. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]나는 한국의 부산에 살고 있습니다. Tôi đang sống ở Busan ở Hàn Quốc. [2]나의 취미는 여행,등산,영화 보기 입니다. Sở thích của tôi đang đi du lịch, đi bộ đường dài, phim. [3]그리고 베트남어를 배우는 것을 좋아합니다. Và tôi thích cái đáng học tiếng Việt.
Oct 10, 2012 7:20 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]나는 한국의 부산에 살고 있습니다. Tôi đang sống ở Busan, Hàn Quốc. [2]나의 취미는 여행,등산,영화 보기 입니다. Sở thích của tôi là đi du lịch, leo núi và xem phim. [3]그리고 베트남어를 배우는 것을 좋아합니다. Và tôi thích học tiếng Việt. Còn tôi thì thích học tiếng Hàn.
October 11, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!