ylpathi123
At present, I am at your place - - Xian4zai4, wo3 zai4 ni3de wu1. Please correct it. Please use pinyin.
Oct 11, 2012 2:53 PM
Answers · 14
wo3 xian4 zai4 zai4 ni3 na4 er
October 13, 2012
you can translate: xian4 zai4 wo3 zai4 ni3 zhe4 li3.
October 12, 2012
wo3 xian4 zai4 zai4 ni3 nar4。
October 11, 2012
1.xian4 zai4,wo3 zai4 ni3 na4 li3 2.xian4 zai4,wo3 zai4 ni3 de wu1 li3
October 12, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!