Community Web Version Now Available
ylpathi123
At present, I am at your place - - Xian4zai4, wo3 zai4 ni3de wu1. Please correct it. Please use pinyin.
11 okt 2012 14:53
14
0
Answers · 14
wo3 xian4 zai4 zai4 ni3 na4 er
13 oktober 2012
you can translate: xian4 zai4 wo3 zai4 ni3 zhe4 li3.
12 oktober 2012
wo3 xian4 zai4 zai4 ni3 nar4。
11 oktober 2012
1.xian4 zai4,wo3 zai4 ni3 na4 li3 2.xian4 zai4,wo3 zai4 ni3 de wu1 li3
12 oktober 2012
ylpathi123
Language Skills
Chinese (Mandarin), Telugu
Learning Language
Chinese (Mandarin)