sanyaro
Đã gửi thư trả lời địa chỉ email trên[dưới]. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]위[아래] 메일 주소로 답변 보냈습니다. Đã gửi thư trả lời địa chỉ email trên[dưới]. [2]메일 확인 하세요. Hãy kiểm tra email ạ. [3]확인 하세요. Hãy kiểm tra ạ.
Oct 12, 2012 11:35 AM
Answers · 2
Chào bạn. Khác với tiếng Hàn, trong câu nói tiếng Việt bao giờ cũng có chủ ngữ, nếu không người nghe sẽ cho là bạn nói trỏng, nói trống không. Với bạn bè hoặc người nhỏ tuổi hơn thì được. Vì vậy, câu này mình sửa lại như sau: [1]위[아래] 메일 주소로 답변 보냈습니다. Tôi đã gửi thư trả lời theo địa chỉ email ở trên[dưới]. Trong câu đề nghị, nếu bạn dùng từ "ạ" (polite) thì bạn phải thêm từ "đi" ==> đi ạ Còn với bạn bè và người nhỏ hơn thì bạn không cần dùng "ạ" [2]메일 확인 하세요. Hãy kiểm tra email đi ạ. [3]확인 하세요. Hãy kiểm tra đi ạ.
October 13, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!