sanyaro
Bạn có thể cho mình gửi hình ảnh không? Chào bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]사진 보내 줄 수 있나요? Bạn có thể cho mình gửi hình ảnh không? [2]필요하 것 있으면 말하세요 Nếu có gì cần thiết thì bạn cứ nói nhé. [3]도와 줄께 Mình sẽ giúp đỡ. [4]도와 주세요. Xin hãy giúp đỡ cho tôi.
Oct 12, 2012 12:51 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]사진 보내 줄 수 있나요? Bạn có thể gửi hình cho mình không? Bạn có thể gửi ảnh cho mình không?
October 13, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!