sanyaro
Là đương nhiên rồi ạ. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]물론 입니다. Là đương nhiên rồi ạ. [2]물론이지. Là đương nhiên rồi. [3]당연 하지. Đương nhiên nhé . [4]아주 좋았어요. Hay lắm. [5]좋았어. Hay quá.
Oct 12, 2012 1:10 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]물론 입니다. Là đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi ạ. Đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi ạ. [2]물론이지. Là đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi. Đương nhiên (tất nhiên, dĩ nhiên) rồi [3]당연 하지. Đương nhiên! Tất nhiên! Dĩ nhiên! . [4]아주 좋았어요. Hay lắm/Hay quá. [5]좋았어. Hay quá/ Hay lắm
October 13, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!