Josh
When is it appropriate to use this word I want to know when it is appropriate to use the word: đáp example sentences?
Oct 15, 2012 2:58 AM
Answers · 2
Chào bạn! The word "đáp" has some different meanings: 1/ answer, reply: đáp, đáp lời Tôi hỏi cô ấy đi đâu. Cô ấy đáp: Tôi đi học I ask her where she is going. She answers: I am going to school 2/ repay, requite: đáp lại, đền đáp, báo đáp Làm sao để đáp lại tình yêu của anh ấy. How to requite his love 3/ to take (plane, train): đáp máy bay, đáp tàu hỏa Ngày mai mình sẽ đáp máy bay ra Hà Nội Tomorrow I will take plane to Ha Noi 4/ to land (plane) : đáp, hạ cánh Máy bay của chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau 10 phút nữa Our flight will land at Tan Son Nhat airport after 10 minutes Hope that I can help you. Good luck!
October 15, 2012
it's a verb?
October 15, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!