sanyaro
Vẫn không biết nội dung những hay quá theo êm tai. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]아직 내용은 잘 모르지만 듣기에는 아주 좋았어. Vẫn không biết nội dung những hay quá theo êm tai. [2]노래도 잘 들었어. Nghe bài hát rõ rồi.
Oct 18, 2012 12:55 PM
Answers · 3
Chào bạn. [1]아직 내용은 잘 모르지만 듣기에는 아주 좋았어. Tuy vẫn chưa biết nội dung,nhưng nghe rất hay. Mặc dù vẫn chưa biết nội dung, nhưng nghe rất hay. Dù vẫn chưa biết nội dung, nhưng nghe hay quá. [2]노래도 잘 들었어. Bài hát cũng đã nghe rõ rồi. Bài hát cũng đã nghe kỹ rồi
October 18, 2012
Chào bạn. [1]아직 내용은 잘 모르지만 듣기에는 아주 좋았어. Tuy vẫn chưa biết nội dung,nhưng nghe rất hay. Mặc dù vẫn chưa biết nội dung, nhưng nghe rất hay. [2]노래도 잘 들었어. Bài hát cũng đã nghe rõ rồi. Bài hát cũng đã nghe kỹ rồi
October 18, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!