sanyaro
Và kỹ năng tiếng Việt của tôi mới chỉ là vỡ lòng chưa. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]그리고 아직 나는 베트남어 초보야 Và kỹ năng tiếng Việt của tôi mới chỉ là vỡ lòng chưa. [2]사전과 베트남 어학 공부 사이트를 통해서 조금씩 배우고 있어. Tôi đang học từng chút một thông qua trang web học nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Việt và từ điển. [3]인사말 정도 할 수 있어. Tôi làm được mức độ câu chào. [4]많이 반복해서 공부 해야 돼! Tôi phải học rất lặp đi lặp lại!
Oct 18, 2012 1:01 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]그리고 아직 나는 베트남어 초보야 Và kỹ năng tiếng Việt của tôi vẫn chưa được là sơ cấp (vỡ lòng cũng được nhưng sơ cấp nghe hay hơn). [2]사전과 베트남 어학 공부 사이트를 통해서 조금씩 배우고 있어. Tôi đang học từng chút một thông qua trang web học tiếng Việt và từ điển. [3]인사말 정도 할 수 있어. Tôi có thể chào hỏi được. [4]많이 반복해서 공부 해야 돼! Tôi phải học học đi học lại nhiều lần mới được!
October 18, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!