sanyaro
Vì thế chúc sức khỏe cho tôi. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]건강을 기원해 주어서 고마워 Cảm ơn. Vì thế chúc sức khỏe cho tôi.
Oct 18, 2012 1:06 PM
Answers · 3
Chào bạn. [1]건강을 기원해 주어서 고마워 Cảm ơn vì đã chúc sức khỏe cho tôi.
October 18, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!