sanyaro
ở quán gỏi ở bãi biển Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]자 오늘 밤 모두 바닷가 횟집에서 한 잔 합시다. Chà, tối nay tất cả hãy cùng nâng ly ở quán gỏi ở bãi biển . [2]한 잔 하자. Hãy uống một ly đi. [3]한잔 해. Uống một ly đi.
Oct 18, 2012 7:35 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]자 오늘 밤 모두 바닷가 횟집에서 한 잔 합시다. Chà, tối nay tất cả hãy cùng nâng ly ở quán gỏi ở bãi biển. Này, tối nay, tất cả hãy cùng đi nhậu ở quán gỏi ở bãi biển. [2]한 잔 하자. Hãy uống một ly đi. Hãy làm một ly đi [3]한잔 해. Uống một ly đi. Làm một ly đi
October 19, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!