sanyaro
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]웬일이야? Chuyện gì thế? [2]웬일입니까? Việc vì vậy ạ? [3]처음뵙겠습니다 Hân hạnh được gặp anh. [4]처음이야. Lần đầu.
Oct 18, 2012 7:48 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]웬일이야? Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? [2]웬일입니까? Việc gì vậy ạ? Có việc gì thế ạ? [3]처음뵙겠습니다 Hân hạnh được gặp anh. ===> Đúng rồi [4]처음이야. Là lần đầu. Là lần đầu tiên.
October 19, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!