sanyaro
Hãy viết bằng lời văn cho Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]글로 써 주세요 Hãy viết bằng lời văn cho. [2]베트남어로 말하면 뭔데요? Nếu nói tiếng Việt gọi là gì? [3]베트남어로 뭐라고 해? Tiếng Việt gọi là gì? [4]못 알아 듣겠어. Tôi nghe không hiểu.
Oct 18, 2012 11:57 PM
Answers · 2
Chào bạn. [1]글로 써 주세요 Hãy viết bằng chữ cho. [2]베트남어로 말하면 뭔데요? Nếu nói bằng tiếng Việt thì gọi là gì? [3]베트남어로 뭐라고 해? Tiếng Việt gọi là gì? [4]못 알아 듣겠어. Tôi nghe không hiểu. Tôi nghe sẽ không hiểu. Tôi nghe sẽ không hiểu được
October 19, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!