[Deactivated user]
Anybody can help me? Please give me an example in a complete introduction of u. From the greeting, asking for other people condition(how are u?), telling ur name,ur age,ur homeland/hometown,ur college/job,ur course n faculty,ur hobby,ur ambition,n etc. Thank you.
Oct 20, 2012 5:36 PM
Answers · 3
In tagalog? Here's an example from me^_^. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta? Sana nasa mabuti kayog kalagayan. Ako si Odette. Nakatira ako sa Davao City at ngayon ay dalawangput-isang taong gulang na. Nakapagtapos ako ng International Diploma in Computer Studies sa Genetics Institute at sa kasalukuyan ay nagtratrabaho sa isang Computer Shop dito sa Davao. Mahilig akong magbasa at magsulat. Pangarap ko ay makapunta sa lahat ng magagandang lugar, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo...
October 23, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!