ylpathi123
In India these are Dasara festival days. - - Zai4 yin4du4 zhe4 shi4 Dasasa jie2ri4 tian1 PLEASE USE PINYIN.
Oct 22, 2012 3:27 AM
Answers · 4
Zài yìndù Zhè jǐ tiān wǒmen de desera jiérì hái zài jìxù.= In india these days our dussera festival is going on.
October 22, 2012
you should say"zai yin du zhe shi desasa jie ri ",'festival days" means "jie ri ",so you needn't to write a "tian" after"jie ri ", but if you just want to translate "day" into chinese,it should be 'tian"
October 22, 2012
zai4yin4du4zhe4ji3tian1shi4Dasarajie2
October 24, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!