Community Web Version Now Available
sanyaro
Nhưng thư của bạn không hoàn toàn hiểu Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]너의 메일 완전히 이해 하지는 못하지만 Nhưng thư của bạn không hoàn toàn hiểu [2]충분히 뜻은 이해했어. Đã hiểu nhiều ý câu văn.
Oct 26, 2012 8:02 AM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]너의 메일 완전히 이해 하지는 못하지만 Nhưng thư của bạn, tôi hoàn toàn không hiểu Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu thư của bạn Lưu ý: "không" phải viết ngay trước động từ [2]충분히 뜻은 이해했어. Đã hiểu hết ý câu văn.
October 26, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese