Community Web Version Now Available
sanyaro
Có không biết không ạ? Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]못 해 Không thể. [2]못 합니다. Không thể ạ. [3]못 해? Có không biết không? [4] 못 합니까? Có không biết không ạ?
Oct 27, 2012 1:04 AM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]못 해 Không thể. ==> Đúng rồi, hoặc bạn có thể nói: Không thể được, không thể làm được [2]못 합니다. Không thể ạ. ==> Đúng rồi, hoặc bạn có thể nói: Không thể được ạ, không thể làm được ạ. [3]못 해? Không thể à? Không thể được à? Không thể làm được à? [4] 못 합니까? Không thể ạ? Không thể được ạ? Không thể làm được ạ?
October 27, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese