Community Web Version Now Available
sanyaro
Xin hãy giúp sửa câu sai. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]이제는 처음 보다는 체중 관리가 쉬워진것 같은 느낌이 듭니다. Bây giờ cảm thấy như bị mất giữ gìn trọng lượng cơ thể còn hơn ban đầu.
2012년 10월 28일 오전 6:16
2
0
Answers · 2
Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]이제는 처음 보다는 체중 관리가 쉬워진것 같은 느낌이 듭니다. So với ban đầu, bây giờ tôi cảm thấy việc giữ gìn trọng lượng cơ thể có vẻ đã trở nên dễ hơn.
2012년 10월 28일
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese