Community Web Version Now Available
sanyaro
Anh xướng danh thế nào? Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]어떻게 부를까요? Anh xướng danh thế nào? [2]Sanya라고 부르면 되나요? Xướng danh gọi là Sanya được ?
Oct 31, 2012 11:54 AM
2
0
Answers · 2
Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]어떻게 부를까요? Anh tên gọi thế nào ạ? Anh tên gọi là gì ạ? [2]Sanya라고 부르면 되나요? Gọi là Sanya được không ạ?
November 1, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese