Community Web Version Now Available
sanyaro
Xin hãy giúp sửa câu sai. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]자신이 공부할것,말하기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요? Chúng ta chuẩn bị cái mình sẽ học, tư liệu nghe, nói, đọc thì thế nào? [1]자신이 공부할것,듣기,말하기,읽기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요?
Oct 31, 2012 12:30 PM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]자신이 공부할것,말하기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요? Chúng ta chuẩn bị cái mình sẽ học và tư liệu để nói như thế nào? Hoặc Chúng ta chuẩn bị thế nào cái mình sẽ học và tư liệu để nói? Để chuẩn bị cái mình sẽ học và tư liệu để nói, chúng ta làm thế nào? Additional Details: [1]자신이 공부할것,듣기,말하기,읽기 자료를 준비 해서 하는 것이 어때요? Chúng ta chuẩn bị cái mình sẽ học, tư liệu để nghe, nói và đọc như thế nào? Hoặc Chúng ta chuẩn bị thế nào cái mình sẽ học, tư liệu để nghe, nói và đọc? Để chuẩn bị cái mình sẽ học, tư liệu để nghe, nói và đọc, chúng ta làm thế nào?
November 1, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese