Community Web Version Now Available
sanyaro
Đọc từ từ, nói từ từ, làm theo nếu làm thì tốt. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]천천히 읽기,천천히 말하기,따라 하기로 하면 좋겠어요. Đọc từ từ, nói từ từ, làm theo nếu làm thì tốt.
2012年10月31日 12:44
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]천천히 읽기,천천히 말하기,따라 하기로 하면 좋겠어요. Đọc từ từ, nói từ từ, nếu làm theo như vậy thì tốt. Đọc từ từ, nói từ từ, hy vọng sẽ làm theo như vậy.
2012年11月1日
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese