Community Web Version Now Available
sanyaro
Nếu làm tất cả điệu bộ, Hàn Quốc, Việt, Anh sẽ trở thành nhé. Chào các bạn. Xin hãy giúp sửa câu sai. [1]한국어,베트남어,영어,몸짓 다 하면 되겠지요. Nếu làm tất cả điệu bộ, Hàn Quốc, Việt, Anh sẽ trở thành nhé.
Oct 31, 2012 12:53 PM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]한국어,베트남어,영어,몸짓 다 하면 되겠지요. Nếu sử dụng tất cả tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh và điệu bộ của cơ thể (ngôn ngữ cơ thể) thì sẽ hiểu chứ.
November 1, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese